Huizenplan
Image default
Woning kopen

VvE beheerder Groningen

De VvE is een vereniging van eigenaars in heel Nederland, een vereniging van de eigenaren van de appartementsrechten van de woningen die tot een appartementencomplex behoren. Dus VvE beheerder Groningen is een vereniging van eigenaars in Groningen. De VvE zorgt voor het regelen van het onderhoud van het appartementsgebouw en alle andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Wie een woning koopt koopt eigenlijk alleen de grond onder de woning en wordt door natrekking eigenaar van de woning. Bij woningen die boven elkaar zitten is dit niet mogelijk, omdat deze op/boven elkaar staan. In die gevallen wordt de grond gesplitst in appartementsrechten. Als een woning in meerdere delen wordt verkocht bijvoorbeeld per kamer dan heeft de grond en het gebouw dus meerdere eigenaren, deze eigenaren gezamenlijk vormen rechtswege bijvoorbeeld de VvE beheerder Groningen. Dit betekent dat men door de koop van een kamer, appartement ook automatisch lid is van de VvE dit lidmaatschap kan je niet weigeren of opzeggen. Je kan alleen je VvE lidmaatschap eindigen door geen eigenaar meer te zijn van een appartement. 

De gemeenschappelijke zaken die onder de VvE horen staan beschreven in de splitsakte. De splitsakte is bij het ontstaan door de notaris opgesteld en vastgelegd. Regels van de VvE waar de leden zich aan moeten houden staan omschreven in de statuten van de VvE. Ook dit geheel van de statuten bestaat uit notarieel opgestelde splitsakte en is gebaseerd op een moderegelement. Er staan ook nog regels in een huishoudelijk regelement. In het huishoudelijk regelement staat bijvoorbeeld het gebruik van de gemeenschappelijke ruimten.

 

De VvE heeft vier verplichte organen:

–          De algemene ledenvergadering                         –    Het dagelijks bestuur

–          De voorzitters van de (leden)vergadering          –    De kascontrolecommissie

De algemene ledenvergadering is de hoogste instantie binnen de VvE. Het bestuur wordt uitgeoefend door één of meer bestuurders. Het bestuur schrijft minimaal één algemene ledenvergadering uit. Op deze vergadering staat altijd op de agenda:

–          De begroting voor het aangevangen of het komende boekenjaar.

–          De exploitatierekening (resultatenrekening) over het afgelopen boekjaar.

Het bestuur wordt door de vergadering benoemd en ontslagen. Daarom kan een bestuur nooit zijn of haar functie neerleggen. De reden hiervan is dat de VvE nooit zonder bestuur komt te zitten. Het eerste bestuur wordt benoemd door de splitsakte. Daarna kunnen mensen die dat willen zich verkiesbaar stellen en door de vergadering eventueel gekozen worden als bestuur.

VvE beheer Groningen is dus eigenlijk de vereniging van eigenaars in heel Groningen of delen van Groningen.

Voor meer info : http://www.intenda.nl/